Kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " 6 tháng đầu năm 2017
Đầu năm 2017, nhằm tiếp tục củng cố, duy trì kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2016 và nâng cao chất lượng, hiệu quả cho các hoạt động phong trào năm 2017, Văn phòng thường trực BCĐ phong trào tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 13/KH-VPTTBCĐ ngày 10/2/2017 thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai năm 2017 hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện phong trào năm 2017.

Trọng tâm là việc xây dựng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở với mục tiêu phấn đấu năm 2017 toàn tỉnh có 81 % số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 72 % số thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn bản, tổ dân phố văn hóa”, 92% số cơ quan, đơn vị và 71% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện kế hoạch này, 6 tháng đầu năm phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. BCĐ Phong trào các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào năm 2017 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đồng thời đăng ký chỉ tiêu xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2017 và phấn đấu hoàn thành. Toàn tỉnh có 136.691/159.541 hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (chiếm 85,7% hộ gia đình toàn tỉnh, 1.850/2.143 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” (chiếm 86,3% thôn, bản, tổ dân phố toàn tỉnh) và 1.650/1.742 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (chiếm 94,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh) thể hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động của Ban chỉ đạo phong trào các cấp và nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nội dung, lợi ích của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai năm đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào tỉnh chủ trì nhằm thống nhất một số nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phong trào chất lượng và hiệu quả. Hội nghị đã thống nhất ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh như sau: một là, giao Sở Tài chính nghiên cứu nâng mức kinh phí thực hiện phong trào theo Thông tư liên tịch số 144/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào các cấp; hai là, không thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình mà giao Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp trực tiếp kiêm nhiệm nhiệm vụ công tác gia đình, từ đó kiện toàn lại BCĐ phong trào tỉnh, đổi tên thành “Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh”; ba là, chưa thành lập mạng lưới cộng tác viên làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở, công tác gia đình sẽ do BCĐ phong trào cấp huyện, xã, Ban vận động khu dân cư kiêm nhiệm. Sau hội nghị, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch) đã chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Lào Cai năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình tỉnh.

3. Tháng 5 năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “TDĐKXDĐSVH” tổ chức tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu vực phía Bắc tại Lào Cai. Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 24-26/5/2017 với trên 400 học viên từ 28 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đến tham gia học tập, trong đó tỉnh Lào Cai có Văn phòng Thường trực  BCĐ, thành viên BCĐ và chuyên viên phụ trách phong trào của 8 huyện, thành phố (vắng huyện Si Ma Cai) tham dự. Lớp tập huấn đã trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế cho các cán bộ làm công tác phong trào tại các địa phương như: nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở; kỹ năng trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa tại cơ sở; kỹ năng xây dựng, tổ chức các hoạt động CLB thể thao, CLB văn hóa – văn nghệ tại cơ sở… Ngoài ra, đây còn là dịp các cán bộ làm công tác xây dựng văn hóa cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa các tỉnh, thành phố trong công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã tham mưu kiện toàn lại BCĐ phong trào tỉnh và xây dựng Kế hoạch kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở, đặc biệt là các xã đăng ký hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2017 nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, trọng tâm là công tác xây dựng các danh hiệu văn hóa, công tác triển khai thực hiện nếp sống văn minh và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" tại các địa phương. Việc triển khai công tác kiểm tra phong trào tại cơ sở sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được triển khai nhanh chóng, nghiêm túc và hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch, trọng tâm là tổ chức bình xét, thẩm định, công nhận các danh hiệu văn hóa từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng văn hóa tại cơ sở, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân đặc biệt là người dân ở nông thôn, miền núi để thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế sản xuất góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017.

Vàng Thị Nga






Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập