Lào Cai 16° - 18°
Ngăn ngừa văn hóa phẩm độc hại
LCĐT - Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 46 về việc chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch số 01 để tổ chức thực hiện; chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể đến các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, địa phương, lực lượng báo cáo viên của tỉnh tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Các cơ quan chức năng đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh mở nhiều lớp tập huấn, sáng tác văn học - nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý văn hóa, văn nghệ của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì xuất bản 4 cuốn sách, trên 500 đĩa VCD tuyên truyền gương “Người tốt - Việc tốt”; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tài liệu tuyên truyền đến cơ sở. Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại, không để xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, gia đình và mỗi cá nhân. Các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong đấu tranh chống sản phẩm văn hoá độc hại, nhất là ở các địa bàn nhạy cảm như khu vực đô thị, cửa khẩu, khu du lịch, khu công nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động được đổi mới, đặc biệt việc thực hiện mô hình “tuyên vận” tại 164 xã, phường, thị trấn đã góp phần quan trọng, nâng cao hiệu quả truyên truyền, vận động nhân dân về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Nhiều tác phẩm sáng tác quảng bá về văn hóa được biểu diễn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ với nhiều cách làm sáng tạo, kịp thời đã có tác động tích cực, làm chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị trong việc phát hiện, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm, nội dung phản động, thiếu lành mạnh của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Bên cạnh đó, hoạt động báo chí, truyền thông của tỉnh được nâng cao; chú trọng những tin bài có tính phát hiện, phê phán, góp phần định hướng dư luận xã hội, giáo dục, nâng cao trình độ thẩm mỹ, thị hiếu, lý tưởng và tình cảm cho nhân dân.

Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ Chỉ thị 46 với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng đăng ký, công nhận, biểu dương các danh hiệu văn hóa. Bên cạnh thực hiện có chất lượng các nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hằng năm chỉ đạo đánh giá, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên ban chỉ đạo các cấp, bảo đảm hoạt động của các thành viên, cơ quan liên quan đạt hiệu quả, tránh hình thức. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng cơ quan văn hóa” đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, có gần 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và trên 74%  thôn, bản văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay đang được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Lào Cai đã tổ chức phát động 6 cuộc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và nhiều cuộc phát động hưởng ứng các sự kiện chính trị, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút đông đảo văn nghệ sỹ, nhà báo và nhân dân tham gia với hàng nghìn tác phẩm có chất lượng. Từ các cuộc thi sáng tác đã có trên 50 đầu sách và ấn phẩm văn hóa được xuất bản, quảng bá, phục vụ tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cùng với phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương điển hình, các tác giả, tác phẩm đã góp phần gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình văn hóa... Điển hình là tỉnh chủ trương tổ chức các cuộc thi sáng tác, quảng bá về “Đất và Người Lào Cai” với những tấm gương điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho giới văn nghệ sỹ được thỏa sức sáng tạo; là cách tuyên truyền hiệu quả nhất, nhằm tiến tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo hướng “chân, thiện, mỹ”.

Các cơ quan chức năng phối hợp kiểm soát chặt chẽ, nhất là khâu thẩm định, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo việc xuất bản, lưu hành đúng nội dung quy định của pháp luật; đồng thời xử phạt, thu giữ và ngăn chặn kịp thời việc phát tán các ấn phẩm, tài liệu trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các loại văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp thực hiện 352 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với trên 220 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; kiểm định gần 2.200 đầu sách và ấn phẩm văn hóa, trên 8.000 băng, đĩa hình. Qua kiểm tra đã phát hiện và thu hồi trên 300 các loại sách, ấn phẩm văn hóa, gần 3.700 băng, đĩa nhạc; tiêu hủy 13 đầu sách, báo; gần 4.500 các loại băng, đĩa nhạc có nội dung vi phạm quy định của Nhà nước. Ngoài ra, lực lượng liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra hàng trăm đợt tại các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, internet, dịch vụ photocopy, karaoke... kịp thời truy quét, phát hiện và ngăn chặn việc lưu hành, phát tán ấn phẩm văn hóa độc hại. 

Những việc làm trên là cần thiết, nhằm kiên quyết không để các loại hình văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy làm băng hoại đạo đức xã hội, góp phần quan trọng thực hiện an sinh xã hội.

LÊ KIỂM
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập