Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh

Điện thoại: 0214. 3840038

Lãnh đạo:

            1. Giám đốc: Phạm Văn Hạnh

            2. Phó Giám đốc: Trần Đình Hội

             3. Phó Giám đốc: Lê Tiến Huy
           4. Phó Giám đốc: Vũ Đình Trọng

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa tỉnh

            I.  Vị trí, chức năng

1. Vị trí: Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

            2. Chức năng: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

            II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

            1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

            2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương.

            3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn  nghiệp vụ

đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

            4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích-câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa-nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

            5. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

            6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa-nghệ thuật.

            7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

            8. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa-nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.

            9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

            10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

III.  Cơ cấu tổ chức và biên chế

            1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc

            a. Giám đốc:

            Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

            b. Phó Giám đốc:

            Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các các hoạt động của Trung tâm.

            c. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

            2. Các phòng

            a. Phòng Hành chính tổng hợp

            b. Phòng Nghệ thuật quần chúng

            c. Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm

            d. Đội tuyên truyền lưu động

            3. Biên chế

            a. Biên chế của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp chuyên ngành của địa phương và theo quy định của pháp luật.

            b. Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

           

           

           

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập