Bảo tàng tỉnh

Điện thoại: 02143 842405

Lãnh đạo:
       1. Giám đốc : Nguyễn Văn Thắng
       2.
 Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường 

       3.  Phó Giám đốc: Bùi Thị Hường

      

Bảo tàng tỉnh Lào Cai có chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Bảo tàng.

2. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng khi được Hội đồng khoa học Bảo tàng hoặc các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức về chuyên ngành Bảo tàng và các ngành khoa học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Bảo tàng Lào Cai.

4. Hướng dẫn các đối tượng đến tham quan Bảo tàng; tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc liên quan đến Bảo tàng, do Bảo tàng hiện đang lưu giữ. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh an toàn cho Bảo tàng và khách tham quan.

5. Quản lý sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản, tài chính của Bảo tàng theo đúng quy định.

6. Tổ chức sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể ở trong và ngoài nước phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động thông qua các phương thức:

-       Khảo sát điền dã, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể.

-       Khai quật khảo cổ

-       Tiếp nhận tư liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, chuyển tặng.

-      Mua, trao đổi hiện vật, tư liệu với tổ chức, cá nhân. Việc sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể phải tuân theo các qui định pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

7. Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa. Thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi di sản văn hóa bị mất hoặc có nguy cơ bị hủy hoại. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản văn hóa.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cấp trên trực tiếp là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa theo quy định của Nhà nước.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập