Đoàn nghệ thuật dân tộc

Điện thoại: 02143 826046

Lãnh đạo:

           1. Nguyễn Việt Phong - Trưởng đoàn
           2. Lương Công Nghệ - Phó trưởng đoàn
           3. Nông Mạnh Kiểm - Phó trưởng đoàn

          Chức năng. Nhiệm vụ của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Vị trí:

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai  là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Chức năng:

Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh có chức năng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc trong tỉnh.

II.  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, vở diễn sân khấu có nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật đối với quần chúng nhân dân;

1.2. Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua nghệ thuật biểu diễn;

1.3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ kỹ năng biểu diễn cho lực lượng diễn viên của Đoàn; Phối hợp tuyển sinh học sinh là con em các dân tộc ở địa phương có năng khiếu gửi về các trường nghệ thuật để đào tạo, tạo nguồn diễn viên kế cận;

1.4. Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn trong nước và các tổ chức Quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Tham gia các cuộc Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

1.6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với các cơ quan chức năng.

1.7 Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

2. Quyền hạn

2.1 Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

2.2 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đoàn;

2.3 quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các nguồn lực được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập