Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở VHTTDL
Ngày 30/6/2009, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND, Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

* Vị trí và chức năng:

   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà n­ước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, qua mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm); các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;

         * Nhiệm vụ và quyền hạn:

         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hư­ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao  và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

            * Cơ cấu tổ chức và biên chế:

         3.1 Lãnh đạo Sở:

         Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và các Phó giám đốc. Giám đốc, Phó giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ.

         3.2 Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:

         a/ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

         - Văn phòng;

         - Thanh tra;

         - Phòng Kế hoạch- Tổng hợp;

         - Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

         - Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình;

         - Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

         - Phòng Nghiệp vụ du lịch;

         - Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên du lịch;

         - Phòng Quản lý Di sản văn hóa;

Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cụ thể của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

         b/ Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

         * Các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, gồm:

         - Bảo tàng tỉnh;

         - Thư viện tỉnh;

         - Trung tâm Văn hóa tỉnh;

         - Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch;

         - Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao;

         - Trung tâm Thể dục, thể thao;

         - Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh;

         - Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;

            3.3 Biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do  UBND tỉnh Quyết định giao hàng năm.

I. VĂN PHÒNG:

1. Chức năng:

            Tham mưu cho Giám đốc Sở tổng hợp mọi lĩnh vực hoạt động của Sở; đảm bảo các điều kiện  làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

            2.1 Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng chương  trình, kế hoạch công tác của Sở và theo dõi, đôn đốc, các phòng ban Sở, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

            2.2 Theo dõi, thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở  và các thông tin có liên quan, chuẩn bị các báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và thực hiện chế độ báo cáo và thông tin theo quy định.

            2.3 Quản lý thống nhất ban hành văn bản, công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của cơ quan theo Quy chế công tác Văn thư lưu trữ; hướng dẫn áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của Sở và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; theo dõi, phụ trách quản lý mạng LAN của Sở.

            2.4 Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc, đón tiếp khách của lãnh đạo Sở. Đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan và của lãnh đạo Sở; giúp lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại.

            2.5  Thường trực về công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh và của cơ quan văn phòng Sở; công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong khu vực cơ quan Sở.

            2.6 Xây dựng và  theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế , quy định của cơ quan, thực hiện quy chế văn hoá công sở.

            2.7. Thường trực công tác cải cách hành chính của Sở.

2.8 Quản lý tài chính, tài sản được giao, thực hiện chi tiêu ngân sách theo chế độ quy định hiện hành.

2.9  Quản lý điều hành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa

2.10  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức:

Chánh Văn phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các hoạt động của Văn phòng.

 Phó Chánh Văn phòng là người giúp việc cho Chánh Văn phòng phụ trách một hoặc một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Biên chế của Văn phòng Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

II. THANH TRA

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

2.2 Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình.

2.3 Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

2.4 Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.5 Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

2.6 Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

2.7 Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. 8 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định cuả pháp luật.

3. Tổ chức:

Chánh Thanh tra Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của Thanh tra Sở.

Phó Chánh Thanh tra Sở là người giúp việc cho Chánh Thanh tra Sở, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Biên chế của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

III. KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện về xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính, tổng hợp thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Tổng hợp tình hình về yêu cầu phát triển của ngành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể, dài hạn, ngắn hạn các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình hàng năm, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duỵêt.

2.2 Quản lý các dự  án  thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch và gia đình, tham mưu về công tác đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án ngành làm chủ đầu tư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện.

2.3 Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Sở về dự toán ngân sách toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện.

2.4 Hướng dẫn, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, chế độ chính sách trong mọi hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở theo Luật Ngân sách và Pháp lệnh Kế toán thống kê.

2.5 Trình Giám đốc Sở phê duyệt quyết định mua sắm, điều chỉnh, thanh lý, tài sản cho đơn vị trực thuộc và giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

2.6 Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê các hoạt động của ngành giúp cho sự chỉ đạo và báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

2.7 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức:

- Trưởng phòng: phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác, quy hoạch, chương trình mục tiêu phát triển ngành, các đề án , dự án, đầu tư xây dựng cơ bản

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Biên chế phòng Kế hoạch – Tổng hợp do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

IV. PHÒNG NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

1.Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện, quảng cáo, Văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ động và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án, chương trình páht triển về nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, thư viện, quảng cáo, văn háo quần chúng, văn hoá dân tộc, tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh.

2.2 Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức, quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng đĩa ca nhạc và vở diễn trên địa bàn tỉnh.

2.3 Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thưòi trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương.

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không có chứuc năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hoá.

2.4 Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Thanh Hoá; cấp phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu, lễ hội tại đại phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.5 Cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.6 Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện, phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

2.7 Giám sát việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu di động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng.

2.8 Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đãi phim và các hoạt động điện ảnh khác tại điạ phương.

2.9 Tham mưu thẩm định cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.10 Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nàh nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.11 Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra vịêc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

2.12 Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.13 Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông chuỷên giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định.

2.14 Thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.15 Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, ca nô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

2.16 Hướng dẫn việc thực hiện  kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ  động trực quan trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt

2.17 Hướng dẫn và chỉ đạo việc tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh

2.18 Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý Karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương

2.19 Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

2.20 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

3. Tổ chức:

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Biên chế phòng Nghiệp vụ văn hóa do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

V.  PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ VÀ GIA ĐÌNH

1.Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển về nếp sống văn hoá và gia đình trên địa bàn tỉnh.

2.2 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình.

 2.3 Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở sau khi được Uỷ ban nhân dân  tỉnh phê duyệt.

2.4 Hướng dẫn việc xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.5 Xây dựng các văn bản quản lý nhà nước về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá , phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.6 Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

2.7 Xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và cơ chế chính sách văn hoá dân tộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giám sát việc thực hiện.

2.8 Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.

2.9 Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội..

2.10 Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực gia đình. Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ xây hệ thống thông tin, lưu trữ  thông tin về gia đình.

2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức:

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Biên chế phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

VI.  PHÒNG QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HOÁ          

1.Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác quản lý di sản văn hoá và di sản thiên nhiên trên địa bàn  tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình quản lý  và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh.

2.2 Hướng dẫn việc thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phỏt huy giỏ trị di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh khi được phê duyệt;

2.3 Xây dựng văn bản quản lý nhà nước về phân loại và lập hồ sơ di sản thiên nhiên, di sản văn hoỏ phi vật thể và việc lập dự ỏn bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp di tớch trên địa bàn toàn tỉnh.

2.4 Cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên điạ bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài.

2.5 Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trỡnh nằm ngoài khu vực bảo vệ di tớch cấp tỉnh cú khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.

2.6 Cấp đăng ký quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phộp làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân.

2.7 Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

2.8 Giám sát việc thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể và  di sản thiên nhiên của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2.9 Tham mưu thẩm định việc thoả thuận cấp phép khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp có liên quan đến di tích và di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

2.10 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức:

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết

Biên chế phòng Quản lý Di sản văn hóa do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

VII.  PHÒNG NGHIỆP VỤ THỂ DỤC THỂ THAO

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước các hoạt động về hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển về thể dục thể thao quần chúng trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt.

2.2 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.3 Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội TDTT các cấp tiến tới đại hội TDTT toàn tỉnh; ban hành điều lệ chung và điều lệ thi đấu các môn thể thao cụ thể trong chương trình đại hội TDTT tỉnh.

2.4 Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

2.5 Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ  chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh.

2.6 Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao, giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh.

2.7 Chủ trì, phối hợp với các tổ chức cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

2.8 Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

2.9 Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực hiện xã hội hoá các hoạt động TDTTQC trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2.10 Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao, CLB thể thao trên địa bàn tỉnh.

2.11 Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất trong nhà trường và thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

2.12 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về TDTT và cấp giấy chứng nhận về chuyên môn các hoạt động thể thao cấp tỉnh.

2.13 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức:

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết

Biên chế phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

VIII. PHÒNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH  

1.Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,  xây các dựng chiến lược, các chương trình hành động trong lĩnh vực hoạt động du lịch;

2.2. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện, quản lý các quy hoạch và công tác quản lý bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng , phát triển hợp lý các tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch,làng ,bản du lịch cộng đồng  trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

2.3. Hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật,các chính sách của Nhà nước; các chương trình, đề án, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến hoạt động du lịch;

2.4. Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch nhằm khai thác hợp lý các giá trị tài nguyên du lịch của tỉnh phục vụ du lịch, tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ chế dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Luật Du lịch và Quy chế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.5. Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nguồn nhân lực du lịch, bồi dưỡng,tập huấn kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực du lịch;

2.6 Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn , thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân  tỉnh.

2.7 Thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.8 Thẩm định, lập hồ sơ xếp hạng sao cho khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác thuộc thẩm quyền của Sở.

2.9 Thẩm định  và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cở sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;

2.10 Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.11 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức:

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Biên chế phòng Nghiệp vụ  Du lịch do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.

IX. PHÒNG QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH  

2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và tổ chức hướng dẫn thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý về tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt

2.3 Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy chế của Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch.

2.4 Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến  du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.

2.5 Tổ chức điều tra, đánh giá  xây dựng cơ sở, dữ liệu theo tiêu chí của luật Du lịch để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận khu du lịch, đô thị du lịch.

2.6 Phối hợp với các ngành quản lý chức năng của cơ quan chủ quản các tài nguyên du lịch để điều tra, nghiên cứu lập hồ sơ tài nguyên du lịch và quản lý hoạt động du lịch.

3. Tổ chức:

Trưởng phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng phụ trách một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Biên chế phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên Du lịch do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của Sở được giao hàng năm.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập