Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai
Vị trí và chức năng:    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà n­ước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, qua mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm); các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 113/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊTRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAOVÀ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị địnhsố 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liêntịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa Thể thaovà Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của SởVăn hóa Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 422/TTr-SNV ngày 20/9/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định có hiệulực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Quyđịnh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; Quyết định số 46/2011/ QĐ-UBND ngày30/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi khoản 2, Điều 3,bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyếtđịnh này có hiệu lực./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÀOCAI
(Ban hành kèm theoQuyết định số 113/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chứcnăng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình,thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môitrường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịchvụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định củapháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một sốnhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉđạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệpvụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trụ sở: Đặt tại thànhphố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2, Thông tư liêntịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà Bộ Nội vụ hướng dẫn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dântỉnh:

a) Dự thảo quyết định,chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án,chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chươngtrình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước;phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thểthao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

b) Dự thảo văn bản quyđịnh cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vịthuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tinthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tinvà Truyền thông;

2. Trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định,chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa,gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Dự thảo quyết địnhthành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục,thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm travà tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kếhoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyêntruyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Về di sản văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện quychế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huygiá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức nghiên cứu,sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấyphép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người ViệtNam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Quản lý, hướng dẫn tổchức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyềnthống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

d) Tổ chức kiểm kê, lậpdanh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ởđịa phương;

đ) Thỏa thuận chủ trươnglập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹthuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tíchcấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dựán bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phêduyệt;

e) Thẩm định dự án cảitạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địaphương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

g) Tiếp nhận hồ sơ,hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quậtkhảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấyphép khai quật ở địa phương;

h) Thẩm định hiện vật vàhồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, bảotàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháphiện vật ở địa phương;

i) Tổ chức việc thunhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giaonộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký vàquản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủcửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao divật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảotàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủđiều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

k) Xác nhận điều kiệnđối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạtđộng đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

5. Về nghệ thuật biểudiễn:

a) Hướng dẫn và tổ chứcthực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý củađịa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quyđịnh của pháp luật;

b) Tổ chức liên hoan,hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàntheo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định, cấp giấyphép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộcđịa phương:

- Đoàn nghệ thuật; NhàVăn hóa; Trung tâm Văn hóa;

- Doanh nghiệp có chứcnăng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Hội Văn học, nghệthuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, cơquan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trườnghợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinhdoanh).

d) Tiếp nhận thông báotổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩmđịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Namthuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộcđịa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễnthời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trongphạm vi địa phương;

e) Tổ chức thực hiệnviệc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễntheo quy định của pháp luật;

g) Cấp giấy phép phêduyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấucho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kếhoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp,chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụthiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thườngtrực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàngtừ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của phápluật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấyphép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phimcó sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnhthuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấyphép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhậpkhẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổbiến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tạicác điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn tổ chứcthực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phimvà các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

7. Về mỹ thuật, nhiếpảnh, triển lãm:

a) Tổ chức thực hiện cáchoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩmđịnh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấyphép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tácđiêu khắc theo quy định của pháp luật;

c) Cấp giấy phép triểnlãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹthuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

d) Tiếp nhận thông báotổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổchức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khácthuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định củapháp luật;

đ) Quản lý hoạt động muabán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

8. Về quyền tác giả,quyền liên quan:

a) Tổ chức thực hiện cácbiện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhântrong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy địnhcủa pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện vàhướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng,sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thùlao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

c) Thẩm định quyền tácgiả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặccơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tổ chức tiếp nhận đơnvà trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của phápluật.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp vớiSở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địaphương cho thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn việc đăngký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhâncó phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn các thưviện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định, trình Ủyban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lậpVăn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

b) Tiếp nhận và xử lý hồsơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng zôn; thông báo tổchức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

c) Giúp Ủy ban nhân dântỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

d) Thanh tra, kiểm travà xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáotrên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm vàtích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thôngtin).

11. Về văn hóa quầnchúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chứcthực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựngquy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trêncơ sở quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức cáclễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng giađình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa tại địa phương;

d) Chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạophong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh;

đ) Tổ chức thực hiện vàkiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, pháttriển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trútại địa phương;

e) Hướng dẫn và tổ chứcthực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chínhtrị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địaphương;

g) Tổ chức hội thi, hộidiễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấptài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, vănhóa, xã hội tại địa phương;

h) Hướng dẫn, kiểm tra,cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịchvụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộngtại địa phương;

i) Hướng dẫn và kiểm traviệc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạtđộng văn hóa khác tại địa phương;

k) Hướng dẫn, kiểm traviệc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minhtheo quy định của pháp luật.

12. Về văn học:

a) Tổ chức thực hiện cơchế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, tổ chứcthực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của phápluật.

13. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện vàkiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảmbảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáodục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, xửlý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Thẩm định, trình Ủyban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạnnhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn vềphòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

đ) Cấp giấy chứng nhậnnghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấnvề phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lựcgia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

14 . Về thể dục, thểthao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chứcthực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địaphương sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chứcthực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tàithể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp vớihội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục,thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phùhợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thốnggiải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấuthể thao quần chúng của tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dântỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

e) Chủ trì, phối hợp vớicác tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, ngườikhuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham giahoạt động thể dục, thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tậpluyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyệnsức khỏe truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm traviệc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

i) Phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổchức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thểthao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

15. Về thể thao thànhtích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Xây dựng và tổ chứcthực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thiđấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch vàtổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao của tỉnh; phối hợp với các cơ quanliên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi đượccấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chếđộ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trongcác hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phêduyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra cácđiều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộkinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạtđộng thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanhhoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy địnhcủa pháp luật;

đ) Thực hiện quyết địnhphong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộcthẩm quyền quản lý của Sở.

16. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quyhoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiệnđiều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch củađịa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biệnpháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên dulịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

d) Tổ chức lập hồ sơ đềnghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm dulịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định côngnhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổsung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện củadoanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Thẩm định hồ sơ đềnghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanhnghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Thẩm định và quyếtđịnh xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêuchuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêuchuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ởcó phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biểnhiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại,đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theoquy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch,chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến dulịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi đượcphê duyệt;

l) Quản lý hoạt độngkinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì hoặc phốihợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống,ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thaovà du lịch.

18. Thẩm định, tham giathẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, gia đình, thểdục, thể thao và du lịch ở địa phương.

19. Giúp Ủy ban nhân dântỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinhtế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phichính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quyđịnh của pháp luật.

20. Hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp cônglập về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

21. Tham mưu với Ủy bannhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mô cấptỉnh.

22. Thực hiện hợp tácquốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quyđịnh của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

23. Hướng dẫn chuyênmôn, nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với PhòngVăn hóa và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

24. Tổ chức nghiên cứu,ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin,lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

25. Kiểm tra, thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm phápluật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luậtvề văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luậtvà theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

26. Tổ chức đào tạo, bồidưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao;đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chứchoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địaphương.

27. Quy định cụ thể chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệpvụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế côngchức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danhnghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luậtđối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sởtheo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhândân tỉnh.

28. Quản lý và chịutrách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổhàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủyban nhân dân tỉnh.

29. Thực hiện công tácthông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đượcgiao theo quy định với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

30. Thực hiện công tácthi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và dulịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

31. Thực hiện các nhiệmvụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊNCHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc sở là ngườiđứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở;chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hộiđồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc sở làngười giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luậtvề nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở đượcGiám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của sở;

d) Việc bổ nhiệm Giámđốc sở, Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêuchuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch banhành và theo quy định ban hành và theo các quy định của pháp luật;

đ) Giám đốc sở bổ nhiệm,miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc sởtheo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo phân cấp vềcông tác tổ chức cán bộ của tỉnh;

e) Giám đốc, Phó Giámđốc sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân(trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễnnhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu vàthực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc sở do Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưutổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch tàichính;

d) Phòng Quản lý vănhóa;

đ) Phòng Xây dựng nếpsống văn hóa và gia đình;

e) Phòng Quản lý thể dụcthể thao;

g) Phòng Quản lý dulịch;

h) Phòng Quản lý di sảnvăn hóa.

3. Các đơn vị sự nghiệptrực thuộc Sở:

a) Bảo tàng;

b) Thư viện;

c) Trung tâm Văn hóa vàĐiện ảnh;

d) Đoàn nghệ thuật Dântộc;

đ) Trung tâm Huấn luyệnvà Thi đấu thể dục thể thao;

e) Trung tâm Thông tinvà Xúc tiến Du lịch.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chứccủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắnvới chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chứctrong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh được cấp có thẩm quyền theo đềnghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Việc bố trí sử dụngcán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng vịtrí việc làm, tiêu chuẩn chức danh theo phẩm chất, năng lực, sở trường, bảo đảmđúng các quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tổ chức triển khaithực hiện Quy định này. Ban hành các quyết định sau đây và chỉ đạo, điều hành,hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm mọi hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch hiệu lực, hiệu quả:

a) Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vịthuộc sở theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Quy định nhiệm vụ,quyền hạn cụ thể của các phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy địnhchức danh công chức cho từng phòng bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệmvụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế của Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch;

c) Quy chế làm việc củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội quy cơ quan, các quy định khác có liênquan bảo đảm mọi hoạt động, điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theođúng quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần phải điều chỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập