Lào Cai 23° - 25°
Triển khai đưa Nghị quyết 33-NQ/TW của Đảng về Văn hóa đi vào cuộc sống
Ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sự ra đời của Nghị quyết 33-NQ/TW trên tinh thần kế thừa nội hàm của Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa nêu lên vấn đề mới mà Trung ương đặc biệt quan tâm, đó là nhân tố con người và sự phát triển bền vững đất nước. Để Nghị quyết 33-NQ/TW được triển khai thực sự thiết thực, hiệu quả, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các Chương trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết với những nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực tiễn của Lào Cai.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII bằng việc vận dụng nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với một tỉnh miền núi biên giới có tính đặc thù về văn hóa – xã hội, Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng từ vấn đề nâng cao nhận thức đến những kết quả cụ thể. Liên tiếp 3 nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 12, 13 và 14 đều xây dựng và thực hiện các đề án về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết gắn với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa từng bước được tăng cường. Đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc Lào Cai ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, nhất là gắn với phục vụ phát triển du lịch. Các sản phẩm nghệ thuật ngày càng đa dạng, chất lượng, thông tin đại chúng phát triển sâu rộng. Các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở bước đầu được quan tâm đầu tư. Hợp tác, giao lưu về văn hóa với các địa phương khác trong nước và quốc tế được triển khai tích cực; Lào Cai được đánh giá là một trong những “điểm sáng” văn hóa vùng biên giới.

Phát huy những kết quả của 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa VIII và cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng Chương trình số 201-Ctr/TU ngày 15/9/2014 và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 14/7/2015, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó xác định mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa và con người Lào Cai theo hướng toàn diện, vừa mang đặc trưng văn hóa Việt Nam, vừa mang nét riêng của Lào Cai. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn kết với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh để đưa Lào Cai thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Từ nay đến năm 2020, Lào Cai phấn đấu hoàn thành các thiết chế văn hóa cấp tỉnh quan trọng như Nhà văn hóa trung tâm, Bảo tàng, Rạp chiếu phim, Sân vận động; 50% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa kiêm hội trường; 75% thôn, bản, tổ dân phố được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa. Có 38 di tích được xếp hạng, 15 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. 83% gia đình đình văn hóa và 75% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa. Có từ 30 – 35% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. 99,9% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1. 95% hộ dân được xem truyền hình, 100% hộ dân được nghe đài phát thanh. Và trong giai đoạn từ 2021 đến 2030 hoàn thiện và phổ biến các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo dựng những giá trị mới phù hợp để con người Lào Cai phát triển toàn diện phù hợp với sự phát triển của đất nước. Hoàn thiện cải cách thể chế, bảo đảm môi trường xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai trong thời kỳ mới. Phát huy sức mạnh của văn hóa Lào Cai trong giao lưu, hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phấn đấu đến 2030 sẽ có 90% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa kiêm hội trường; 80 – 85% thôn, tổ dân phố được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa; 85 – 87% gia đình văn hóa, 80% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 35% dân số tập luyện TDTT thường xuyên.

Để đạt được những mục tiêu trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai xác định triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, thông qua việc tham mưu cho Tỉnh thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, dự án. Trước hết là phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và các Chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai. Hoàn thiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện 2 Đề án số 3 về phát triển du lịch và Đề án số 8 về phát triển văn hóa, thể thao. Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham mưu triển khai hiệu quả các kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030... Chuyển hóa thành các kế hoạch cụ thể của Tỉnh để thực hiện các Đề án về “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành VH,TT&DL đến năm 2020”, “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đến năm 2020”, “Xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”…

Hướng tới các mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa, chủ động hội nhập, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa…, nhiều nhiệm vụ cấp thiết cũng như mang tính dài hơi được đặt ra với Ngành. Tiếp tục thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với trọng tâm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; gắn kết chặt chẽ với thực hiện các Đề án về phát triển văn hóa nông thôn, Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao cơ sở nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới… Tỉnh cần tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện, trang bị đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai qua các dự án sưu tầm, bảo tồn, phục hồi, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích, danh thắng gắn với phục vụ phát triển du lịch. Ngành sẽ tích cực tham mưu Tỉnh, cùng với các ngành tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Lào Cai, quảng bá văn học nghệ thuật đến với bạn bè trong và ngoài nước qua việc đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, giao lưu biên giới với Vân Nam (Trung Quốc), xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai. Xây dựng, thực thi các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động văn hóa như chính sách về đãi ngộ, tôn vinh nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, cán bộ làm văn hóa, nghệ thuật; chính sách khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến đề sản xuất sản phẩm văn hóa; xây dựng và bổ sung các quy định về quản lý, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh.v.v. Trong giai đoạn tới, việc huy động các nguồn lực trong xã hội tập trung cho phát triển văn hóa, con người Lào Cai là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Với vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo triển khai, các giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh, tập thể Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tập trung trí tuệ, nỗ lực, chủ động nhiều hơn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết đạt kết quả cao nhất, để tinh thần của Nghị quyết 33-NQ/TW thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập