Có 999 tên trong Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Lào Cai
CTTĐT - Ngày 25/4/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND về Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng với tổng cộng 999 tên.

Trong đó có 429 tên danh nhân (danh nhân có công với đất nước 372 tên, danh nhân có công với đất nước và tỉnh Lào Cai 57 tên); 485 tên địa danh và sự kiện (địa danh và sự kiện chung 61 tên, địa danh và sự kiện trong tỉnh 424 tên); 26 tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về văn hóa - xã hội và 59 tên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trong tổng số 999 tên Ngân hàng đường, phố, công cộng tỉnh Lào Cai, có 458 tên đã đặt và 541 tên chưa đặt. Cụ thể, tên danh nhân: đã đặt 295 tên và 134 tên chưa đặt; tên địa danh và sự kiện: đã đặt 142 tên và 343 tên chưa đặt; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về văn hóa - xã hội: đã đặt 08 tên và 18 tên chưa đặt; tên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh: đã đặt 13 tên và 46 tên chưa đặt.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng; tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn trong ngân hàng những tên phù hợp dự kiến đặt cho đường, phố hoặc công trình công cộng để trình HĐND tỉnh theo quy định. Rà soát, tổng hợp những vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Định kỳ 02 năm một lần (kể từ năm 2023) tổ chức sưu tầm, lựa chọn tên để bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng.

Các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng; lựa chọn dữ liệu trong Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng để đề xuất đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định. Rà soát Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng, gửi ý kiến bằng văn bản về những vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng cho Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn quản lý. Lựa chọn dữ liệu trong Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng để đề xuất đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn quản lý theo quy định. Rà soát Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng, gửi ý kiến bằng văn bản về những vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng cho Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG, PHỐ, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỈNH LÀO CAI

Tải về


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 4,330
  • Tất cả: 1,587,757
Đăng nhập