Lào Cai 14° - 16°
Ban Giám đốc Sở
- Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; - Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở; - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo đúng phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.
   

Đ/C: ĐINH MINH HÀ

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1975

- Quê quán: Nhân Mỹ, Tân Lạc, Hòa Bình

- Chức  vụ: Giám đốc Sở

- Điện Thoại: 02143....

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Đảng viên ĐCSVN

- Email: dmha-svhtt@laocai.gov.vn

- Sinh ngày: 25/11/1975

- Dân tộc: Mường

- Trình độ: Thạc sỹ, LLCT: Cao cấp

   Quá trình công tác 
Từ tháng 02/1999 đến tháng 01/2005
Cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng

Từ tháng 02/2005 đến tháng 7/2006

Cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Thắng

Từ tháng 8/2006 đến 9/2008

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Thắng

Từ tháng 10/2008 đến 4/2010

Phó phòng kinh tế huyện Bảo Thắng

Từ 4/2010 đến tháng 2/2011

Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Bảo Thắng

Từ 02/2011 đến tháng 2/2013

Chủ tịch Hội nông dân huyện Bảo Thắng

Từ 2/2013 đến tháng 4/2013

Bí thư Đảng bộ xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng

Từ 4/2013 đến tháng 9/2015

Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lào Cai

Từ 10/2015 đến tháng 10/2020

Bí thư huyện ủy Si Ma Cai

Từ ngày 24/6/2021 đến 5/2022

Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện

Từ ngày 1/6/2022 đến nay

 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai

 

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và gia đình.

- Chịu trách nhiệm phân hướng, chỉ đạo xử lý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác tổ chức, bộ máy; quy hoạch; kế hoạch; tài chính ngành; tài chính Cơ quan Sở; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; đánh giá cán bộ; thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế; tổng hợp, tuyên truyền; lịch sử ngành; đề tài, đề án, dự án; công tác nội chính; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác thanh tra; công tác bảo tàng.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung về văn hóa, thể thao thuộc Đề án số 3 về phát triển văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025.

- Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công.

- Là người phát ngôn của Sở Văn hóa và Thể thao

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo chung: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Bảo tàng tỉnh Lào Cai

- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao và gia đình tại: Thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát

 

   
 

 
Đ/C: NGUYỄN THÁI HÒA  
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1974
Quê quán: Tiên lữ, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02143.840 005
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp
Đảng viên ĐCSVN
Email: nthoa-svhtt@laocai.gov.vn

 

 Quá trình công tác

Từ 01/2/1994 đến 01/2011

Viên chức Trung tâm VH-TT-TT thị xã Lào Cai - tỉnh Lào Cai

Từ 01/2001 đến 15/12/2005

Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Giám đốc Công trường 06 thành phố Lào Cai, Phó Bí thư Chi bộ Công trường 06.

Từ 15/12/2005 đến 01/2/2010

Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ, Phó bí thư Chi bộ Văn phòng Thành uỷ

Từ 01/2/2010 đến 13/9/2016

Phó Bí thư Chi bộ VH-TT, Giám đốc Trung tâm văn hoá TT-TT thành phố Lào Cai

Từ 13/9/2016 đến  1/11/2018

Bí thư Chi bộ 12, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lào Cai

Từ 01/11/2018 đến 23/9/2019

Ủy viên BTV Đảng ủy,  Phó Giám đốc Sở Văn hóa TT và DL tỉnh Lào Cai

Từ 23/9/2019 đến 22/01/2020

Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ 1: Tham mưu – Tổng hợp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa TT và DL tỉnh Lào Cai

Từ 22/01/2020 đến 3/2021

Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ 1: Tham mưu – Tổng hợp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa TT và DL tỉnh Lào Cai

Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Giúp Bí thư quản lý, chỉ đạo về công tác của Ủy ban kiểm tra, duy trì hoạt động của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc theo quy chế làm việc của Đảng bộ; quản lý, chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực thể dục, thể thao, xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, điện ảnh.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác phát triển Đảng; công tác kiểm tra giám sát của Đảng; công tác đảng vụ; công tác thanh tra; công tác pháp chế; công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thể dục, thể thao; công tác xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, điện ảnh; cải cách hành chính, ISO; công tác thanh niên; các lĩnh vực hoạt động thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh.

- Tham gia phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thuộc Đề án số 3 phát triển văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các công việc khác của Đảng uỷ khi đ­ược đồng chí Bí th­ư phân công.

- Chỉ đạo công tác Đảng các Chi bộ: Chi bộ 1 – Tham mưu tổng hợp, Chi bộ 3 – Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, Chi bộ 8 – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

- Được Bí thư ủy quyền ký các văn bản của Đảng ủy về nghiệp vụ công tác Đảng và đảng viên; ký các văn bản của UBKT Đảng ủy; chỉ đạo điều hành Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc theo nhiệm vụ phân công. Thực hiện các công việc khác của Đảng uỷ khi đ­ược đồng chí Bí th­ư phân công.

- Sinh hoạt tại Chi bộ 1 – Tham mưu tổng hợp

   Đ/C: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 
Ngày tháng năm sinh: 20/5/1974 
Quê quánXã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Điện thoại cơ quan: 02143 846 686
Trình độ chuyên môn: THS. Quản trị kinh doanh
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Đảng viên ĐCSVN
Email: nddung-svhttdlaocai.gov.vn

 

 Quá trình công tác

Từ 06/1997 đến 1999

Cán bộ hợp đồng Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Lào Cai.

Từ 03/1998 đến 2000

Chuyên viên, Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Lào Cai

Từ 2000 đến 9/2002

Phó Phòng Du lịch, Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Lào Cai

Từ 10/2002 đến 4/2008

Trưởng Phòng Quản lý du lịch Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Lào Cai

Từ 5/2008 đến 6/ 2009

Trưởng Phòng Nghiệp vụ du lịch – Sở văn hóa, TT và Du lịch.

Từ 6/2009 đến 6/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Chủ tịch hội chữ thập đỏ Sở.

Từ 6/2009 đến 6/2015

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Chủ tịch hội chữ thập đỏ Sở.

Từ 6/2015 đến 4/2021

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Công đoàn Sở.


Nhiệm vụ đảm nhiệm

- Giúp Bí thư quản lý, chỉ đạo chuyên môn lĩnh vực văn hóa.

- Trực tiếp phụ trách: công tác Tuyên giáo của Đảng; là báo cáo viên của Đảng bộ; quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa;  đặt tên đường phố; giám định tư pháp; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác gia đình; quản lý hương ước, quy ước; hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, thư viện; công nghệ thông tin; công tác công đoàn, chữ thập đỏ; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; các lĩnh vực hoạt động thuộc Đoàn Nghệ thuật dân tộc, Thư viện tỉnh.

- Tham gia phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 3 phát triển văn hóa, du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các công việc khác của Đảng uỷ khi đ­ược đồng chí Bí th­ư phân công.

- Chỉ đạo công tác Đảng các Chi bộ: Chi bộ 2 – Nghiệp vụ, Chi bộ 4 – Đoàn Nghệ thuật Dân tộc, Chi bộ 6 – Thư viện

- Sinh hoạt tại Chi bộ 2 – Nghiệp vụ 
 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập