Lào Cai 28° - 31°
BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LÀO CAI NĂM 2023
Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

Theo đó, cấu trúc Bộ chỉ số DTI các cơ quan cấp tỉnh có thủ tục hành chính: Bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính từ 35 thành 55 chỉ số thành phần, thang điểm 1000 (Chủ yếu bổ sung 7 chỉ tiêu về ATTT và điều chỉnh, bổ sung 12 chỉ tiêu về Dịch vụ công trực tuyến). Bộ chỉ số DTI các cơ quan cấp tỉnh không có có thủ tục hành chính: Bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính từ 28 thành 43 chỉ số thành phần, thang điểm 800 (Chủ yếu bổ sung 7 chỉ tiêu về ATTT). Bộ DTI cấp huyện: Được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm 08 chỉ số đánh giá chính từ 65 thành 109 chỉ số thành phần, thang điểm 1000 (Chủ yếu bổ sung 7 chỉ tiêu về ATTT và điều chỉnh, bổ sung 12 chỉ tiêu về Dịch vụ công trực tuyến, 10 chỉ tiêu về hạ tầng số, một số chỉ tiêu về Kinh tế số, xã hội số)DTI các cơ quan cấp huyện: Bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính từ 30 thành 47 chỉ số thành phần, thang điểm 1000 (Chủ yếu bổ sung 6 chỉ tiêu về ATTT). DTI cấp xã: Được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm 08 chỉ số đánh giá chính từ 62 thành 85 chỉ số thành phần, thang điểm 1000 (Chủ yếu bổ sung 5 chỉ tiêu về ATTT, 5 chỉ tiêu về hạ tầng số, 12 chỉ tiêu về Dịch vụ công trực tuyến, một số chỉ tiêu về Kinh tế số, xã hội số).

Việc đánh giá chuyển đổi số của các địa phương, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số được tổ chức định kỳ hàng năm; thời hiệu số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đánh giá; Các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã gửi số liệu đánh giá trước ngày 15/12 của năm đánh giá; Các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi số liệu đánh giá trước ngày 25/12 của năm đánh giá; Hội đồng xác định chỉ số DTI kiểm tra số liệu, đánh giá xếp hạng trong tháng 01 của năm kế tiếp.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn chuyển đổi số, cũng như các văn bản pháp lý mới ban hành của Trung ương, Bộ chỉ số được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình, bám sát các nhiệm vụ phát sinh với mục tiêu phản ánh đầy đủ hoạt động chuyển đổi số của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết 20-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

Hường Trần

Tải về

 

 

1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập