Lào Cai 27° - 29°
Tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
CTTĐT - Ngày 24/10/2023 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 
anh tin bai

Tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng

Với mục đích nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước; giúp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tái phạm tội, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội.

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của các cấp, các ngành; sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

Xác định nội dung công việc rõ ràng, cụ thể; gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện; có lộ trình cụ thể bảo đảm Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg được triển khai đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Kế hoạch nêu rõ nội dung, biện pháp trọng tâm, cụ thể: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và các quy định có liênTải về

quan về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác tái hòa nhập cộng đồng… nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Bố trí vốn ngân sách bảo đảm thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg theo quy định của pháp luật.

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù.

Giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xong trước tháng 12/2023.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh trước 10/11/2023 (qua Công an tỉnh để tổng hợp).

Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập