Lào Cai 27° - 30°
Tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
CTTĐT - Hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, đặc biệt là các chợ truyền thống đã đóng góp rất lớn trong việc cung ứng, lưu thông trao đổi mua bán hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên một số chợ ở khu vực nông thôn, vùng cao quy mô nhỏ, cơ sở vật chất sơ sài, xuống cấp; còn thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy; việc đầu tư xây dựng chợ nhưng không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả vẫn còn xảy ra;… Để khắc phục tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/9/2023 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

 

Cân đối, bố trí các nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ theo từng giai đoạn và hàng năm

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu đầu tư xây dựng chợ gửi cơ quan chuyên môn thẩm định trình UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ; trước mắt ưu tiên xem xét đầu tư các chợ đang hoạt động có hiệu quả nhưng chưa được đầu tư hoặc đã được đầu tư nhưng xuống cấp hoặc quá tải, những chợ tại các khu dân cư có nhu cầu bức thiết về chợ; phân theo giai đoạn đầu tư đối với từng chợ để làm cơ sở bố trí nguồn vốn hoặc kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí các nguồn vốn được giao quản lý thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ theo từng giai đoạn và hàng năm. Đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút các nguồn lực, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chợ của tỉnh Lào Cai. Thực hiện chức năng giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án chợ đã được chấp thuận đầu tư thuộc phạm vi quản lý; đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ; tham mưu tạm ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án vi phạm quy định pháp luật. Kịp thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về trình tự, thủ tục triển khai việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 71 chợ (20 chợ khu vực thành thị, 51 chợ khu vực nông thôn).

Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác chợ

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, kiểm tra, hướng dẫn tiểu thương kinh doanh hàng hóa lương thực, thực phẩm thực hiện nghiêm túc quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ tạo sự đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong khu vực chợ. Đề xuất tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm các địa phương có mô hình quản lý chợ tiên tiến, hiệu quả để nghiên cứu vận dụng tại tỉnh Lào Cai.

Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hành vi của các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về giá và vi phạm pháp luật khác; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ thuộc lĩnh vực quản lý đối với những chợ có đầu tư từ ngân sách.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế, phí, các khoản nghĩa vụ tài chính khác vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng hướng dẫn công tác đầu tư xây dựng chợ, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức rà soát, kiểm tra, thẩm định thiết kế dự án xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố gắn quy hoạch chợ với các tuyến giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá và phương tiện vận chuyển. Xem xét thẩm định các phương án bảo đảm an toàn giao thông của các dự án đầu tư chợ; hướng dẫn thủ tục đấu nối đối với các chợ trên các tuyến đường bộ và sắp xếp, giải quyết các chợ lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm lộ giới, đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho các đơn vị quản lý, sử dụng đất chợ mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ thực hiện rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ theo quy định hiện hành. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc rà soát, tổng hợp, cập nhật quy hoạch mạng lưới chợ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các chợ đang hoạt động. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tiến độ thực hiện các dự án chợ đã được cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đối với các trường hợp phải thu hồi đất theo Luật Đất đai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối trên địa bàn theo phân công quản lý. Công bố danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh tại chợ trong liên kết tiêu thụ. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc quản lý và kiểm soát nguồn gốc nông sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm đưa vào chợ. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch tại các điểm kinh doanh trong chợ. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch đối với các điểm kinh doanh trong chợ.

Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế tham mưu UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở thực phẩm khác thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh; phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác tại địa phương thực hiện kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi chợ đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn. Hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc về chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại các Ban quản lý chợ.

Liên minh Hợp tác xã tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác, kinh doanh của hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ, trên cơ sở đó những kiến nghị với UBND tỉnh về việc khuyến khích, thu hút các hợp tác xã trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ, nghiên cứu thiết lập mối liên kết với đầu mối cung cấp hàng hóa, tạo nguồn hàng ổn định để bảo đảm nguồn cung thường xuyên cho các hộ kinh doanh tại chợ và mạng lưới bán lẻ, góp phần điều tiết cung cầu, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường.

Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Định kỳ tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện đúng quy định của pháp luật về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các điểm kinh doanh trong chợ; kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ có các hành vi: Kinh doanh hàng nhập lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm về chất lượng đo lường, an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác quản lý và phát triển chợ

Sở Công Thương tham mưu ban hành điều chỉnh, sửa đổi kịp thời các văn bản liên quan đến công tác quản lý phát triển chợ trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Chủ động đề xuất đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý chợ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tổ chức các lớp kỹ năng bán hàng cho các tiểu thương kinh doanh tại các chợ truyền thống.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan trong việc ban hành quyết định thành lập, các chính sách chế độ (lương và phụ cấp) của Ban Quản lý/Tổ quản lý chợ để triển khai thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn tỉnh. Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách và quản lý đối với cán bộ, viên chức thuộc Ban quản lý chợ khi sắp xếp, cơ cấu lại hình thức quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ban quản lý các chợ quản lý, sử dụng, bảo quản, thực hiện kiểm định định kỳ Cân đối chứng đã được trang bị. Tăng cường, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản dưới luật khác có liên quan về lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch cho các điểm kinh doanh trong chợ.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền để thương nhân và người tiêu dùng hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của tỉnh về quy hoạch, xây dựng mới, di dời, giải tỏa chợ, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá… từng bước thay đổi diện mạo chợ, thực hiện tốt văn minh thương mại trong tình hình hội nhập kinh tế hiện nay. Phối hợp với Sở Công Thương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ ở địa bàn đô thị, địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật, các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư xây dựng phát triển chợ đến các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền, đưa tin nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, nâng cao nhận thức của thương nhân về văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, xây dựng chợ văn minh/văn hóa...

Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật hiện hành. Hướng dẫn các chợ kiện toàn, duy trì hoạt động và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy đối với đội phòng cháy chữa cháy; lập và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các chợ.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và phát triển chợ trên địa bàn

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và phát triển chợ trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt Công bố công khai các dự án xây dựng chợ, kế hoạch sử dụng đất chợ nhằm công khai trong việc kêu gọi đầu tư, sửa chữa nâng cấp, cải tạo, di dời, giải tỏa chợ. Lập kế hoạch, phân kỳ đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa chợ trên địa bàn theo quy hoạch và triển khai tổ chức thực hiện; chủ động bố trí ngân sách địa phương kết hợp với ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn, chợ vùng cao. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi tài chính, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác.

Phối hợp các sở, ngành trong việc tổ chức thẩm định phê duyệt phương án sắp xếp ngành hàng, điểm kinh doanh, quy định thời hạn thuê địa điểm kinh doanh, mức thu phí, lệ phí chợ (theo phân cấp quản lý). Phê duyệt Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ, phê duyệt nội quy chợ và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn theo quy định.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ. Xử lý dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong phạm vi đất chợ. Tập trung chỉ đạo xoá bỏ hoặc di dời các chợ tự phát, các điểm mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng, Ban quản lý/Tổ quản lý chợ rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ (sử dụng điểm kinh doanh để kết hợp với nhà ở).

Thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình đầu tư, xây dựng chợ, đặc biệt là phương án bố trí chợ tạm cho thương nhân trong quá trình thi công di dời chợ, các chính sách chế độ hỗ trợ di dời, giải tỏa chợ có liên quan. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện tập thể, khiếu nại vượt cấp gây mất trật tự, an ninh xã hội… Xem xét chấp thuận thiết kế, phương án tổ chức giao thông nút giao và cấp phép thi công nút giao của các dự án đầu tư chợ đấu nối vào đường bộ do cấp huyện quản lý; triệt để xóa bỏ tình trạng chợ tạm, chợ tự phát, các điểm, nhóm tập trung mua bán trên địa bàn để lập lại kỷ cương mỹ quan đô thị, tạo nếp sống văn minh, hiện đại cho người dân. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động của chợ trên địa bàn.

UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác chợ trên địa bàn; giám sát và chỉ đạo việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ hạng III được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước đúng quy định. Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và hộ kinh doanh để xác định quy mô và thời điểm đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp, cải tạo chợ cho phù hợp. Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý tốt các chợ trên địa bàn, duy trì tốt trật tự an ninh, phối hợp sắp xếp địa điểm kinh doanh theo hướng văn minh lịch sự trong khu vực chợ. Cương quyết không để xảy ra tình trạng hộ kinh doanh sinh sống trong phạm vi đất chợ. Đồng thời, tổ chức hoà giải tranh chấp giải quyết khiếu nại phát sinh ở chợ theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc để phát sinh chợ tự phát trên địa bàn quản lý. Tích cực phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa các chợ tự phát, các địa điểm kinh doanh không đúng quy định nhằm từng bước chỉnh trang đô thị. Phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật tại các chợ, thực hiện các biện pháp về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn.../.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập