Lào Cai 27° - 28°
Tăng cường bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
CTTĐT- Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng cán bộ Đoàn, góp phần nâng cao năng lực trình độ, tính thực tiễn, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, có hoài bão và ý chí cách mạng; chuyên nghiệp và tinh thông nghiệp vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới và hội nhập quốc tế. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND về bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023 – 2027.

 

Theo đó, với các mục tiêu cụ thể: 90% cán bộ Đoàn quy hoạch vào các chức danh chủ chốt được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác. 80% cán bộ Đoàn chuyên trách, bán chuyên trách các cấp được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, góp phần nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. 100% cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, tham mưu và tổ chức thực hiện.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp như:

Nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn: Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt tới đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp những chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Quán triệt các nội dung cơ bản của kế hoạch bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2023 - 2027 và yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp chủ động xây dựng kế hoạch trình cấp ủy, chính quyền cùng cấp phê duyệt.

Xây dựng chương trình và nâng cao chất lượng tổ chức lớp bồi dưỡng:

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp phù hợp với tình hình mới. Chương trình được thiết kế linh hoạt áp dụng cho nhiều đối tượng, địa bàn:  Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ tình hình, nhu cầu và điều kiện của địa phương, đơn vị để xác định chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo phân cấp quản lý.

Các chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Bồi dưỡng chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện, cấp cơ sở. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu của công tác Đoàn, Hội, Đội.

Các chương trình do huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp: Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu công tác Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị.

Đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức bồi dưỡng: Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; kết hợp giữa học tập và nghiên cứu, khảo sát thực tế, phù hợp với điều kiện, thời gian, số lượng học viên của từng đối tượng, khu vực.

Nghiên cứu, khảo sát và biên soạn tài liệu bồi dưỡng: Tổ chức hội thảo khoa học, khảo sát tình hình thực tế để nghiên cứu xây dựng các tài liệu bồi dưỡng theo nội dung các chương trình đã ban hành. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng có kết cấu hợp lý, kiến thức lý luận với nghiệp vụ và kỹ năng; kết hợp học lý thuyết và trao đổi, thảo luận; kết hợp học trên lớp và tìm hiểu thực tiễn phù hợp với từng đối tượng.  Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng giáo trình, học liệu, bài giảng trực tuyến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu số hóa công tác bồi dưỡng lý thuyết, nghiệp vụ và kỹ năng công tác.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch: Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi đảm bảo khoa học, có khả năng phân loại học viên, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học viên. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện bồi dưỡng và kiểm tra, đánh giá trực tuyến.

Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp. Xây dựng báo cáo định kỳ và tiến hành hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

CTTĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập