Lào Cai 28° - 30°
Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản không còn tình trạng tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con
CTTĐT - Đây là một trong số các mục tiêu quan trọng tại Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc thực hiện quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 43-NQ/TU: Công tác phòng, chống tảo hôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; trong đó phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là người đứng đầu; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; thực hiện đồng bộ, quyết liệt trên cả hai mặt “phòng” và “chống”, trong đó lấy “phòng” là chính, là cơ bản, lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mục tiêu Lào Cai hướng đến trong giai đoạn 2023 - 2030 là không để xảy ra tình trạng kết hôn cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Hằng năm giảm từ 22% trở lên số người tảo hôn và giảm từ 22% trở lên số trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con so với năm trước. 100% xã, thôn, bản, hộ gia đình, dòng họ, thầy mo, thầy cúng, ông mai, bà mối,…vùng đồng bào dân tộc thiểu số ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình. Phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản không còn tình trạng tảo hôn, trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con.

Hằng năm 100% học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, thanh thiếu niên (không phải là học sinh) vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về hôn nhân, gia đình và tác hại, hậu quả của tảo hôn, về chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Đến năm 2025, trên 95% hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình. Đến năm 2030, 100% các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình.

Hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng về vận động, tư vấn, truyền thông công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tảo hôn.

anh tin bai

Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống (ảnh: LCĐT)

Để đạt được các mục tiêu đề ra, trong giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh Lào Cai tập trung triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ, giải pháp chính: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong phòng, chống tảo hôn. (2) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi cho đồng bào dân tộc thiểu số. (3) Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn. (5) Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tảo hôn.

Trong đó đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc phòng, chống tảo hôn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình. Phát động, huy động toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia thực hiện Phong trào “Xã, thôn, bản không có tảo hôn, không có trẻ em nữ dưới 18 tuổi sinh con”. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số…/.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập