Lào Cai 26° - 27°
Lào Cai triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

CTTĐT – Ngày 10/10, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.


 

Theo đó, việc triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” nhằm đảm bảo công tác quản lý theo hướng tập trung, thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Luật Phòng, chống tham những năm 2018 và Quyết định số 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm hiện đại hoá, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập cơ sở hạ thầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hoá, cập nhật, lưu trữ, cung cấp thông tin về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các quy định khác góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

anh tin bai

Tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Về nội dung, Kế hoạch bao gồm 4 nội dung: Hoàn thiện các quy định quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Hệ thống công nghệ thông tin; Tuyên truyền, đào tạo, tăng cường năng lực công chức thực hiện việc quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; Tích hợp, kết nối dữ liệu, thống kê, báo cáo dữ liệu.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Lào Cai giao Thanh tra tỉnh chủ trì, triển khai Đề án, tiếp nhận, quản lý, khai thác, vận hành, kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính xác thực, đầy đủ, kịp thời và bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng hệ thống CNTT sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật về công nghệ thông tin phục vụ cho xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, kết nối và chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong các cơ quan nhà nước; Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan trong việc bảo vệ, an toàn, bảo mật, lưu trữ thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.  Triển khai các giải pháp kỹ thuật để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính hằng năm bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”, kinh phí thường xuyên để vận hành, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xem xét bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cho cơ quan kiểm soát tài sản tại địa phương quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập với hệ thống thông tin báo cáo và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để cung cấp số liệu thống kê, báo cáo và kết quả phân tích dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu có liên quan được giao quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; bố trí nguồn lực nhằm phục vụ công tác thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.

CTTĐT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập